Regulamin Programu Lojalnościowego

na Stacji Paliw „TRANS-ORAWEX”

34-480 Jabłonka, ul. Przemysłowa 2 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez PPHU  „Trans-Orawex” ul. Przemysłowa 12, 34-480 Jabłonka Programie Lojalnościowym.

Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje z chwilą przystąpienia do Programu.

 1. Definicje:
  1. Organizator – oznacza podmiot organizujący Program, którym jest PPHU TRANS-ORAWEX Przemysłowa 12, 34-480 Jabłonka
  2. Stacja Paliw TRANS-ORAWEX – oznacza Stację Paliw PPHU TRANS-ORAWEX Przemysłowa 12, 34-480 Jabłonka
  3. Regulamin programu- oznacza niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego, który definiuje warunki udziału w Programie Lojalnościowym, w szczególności zasady wydawania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na nagrody.
  4. Program – oznacza program lojalnościowy organizowany przez PPHU TRANS-ORAWEX Przemysłowa 12, 34-480 Jabłonka
  5. Punkty oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) za wydaną kwotę wskazaną w punkcie 5. 2. niniejszego regulaminu.
  6. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu.
  7. Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na jego wniosek w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych Regulaminem.
  8. Karta – oznacza kartę wydawaną Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie, przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Programu.
  9. Konto(a) – uczestnika oznacza konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta wydana Uczestnikowi.
  10. Stan konta – oznacza aktualną liczbę punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika. Sprawdzenie stanu punktów odbywa się na prośbę uczestnika na stacji paliw PPHU TRANS-ORAWEX Przemysłowa 12, 34-480 Jabłonka
  11. Nagroda – wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty w ilości wskazanej przez Organizatora.

 

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Celem Programu jest nagradzanie Klientów systematycznie dokonujących zakupów na Stacji Paliw PPHU TRANS-ORAWEX Przemysłowa 12, 34-480 Jabłonka.
  2. Niniejszy Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu i inne materiały określające Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne na Stacji Paliw PPHU TRANS-ORAWEX Przemysłowa 12, 34-480 Jabłonka.

 

 1. Warunki przystąpienia do programu:
  1. Warunkiem przystąpienia jest otrzymanie Karty uczestnika oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
  2. Uczestnikiem Programu uprawnionym do otrzymania nagród może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Uczestnik może przystąpić do udziału w Programie w dowolnym momencie jego trwania.
  4. Uczestnikiem Programu nie może być osoba i firma, która ma udzielony stały rabat na paliwa (ON, PB) na Stacji TRANS-ORAWEX

 

 1. Karta Uczestnika
  1. Karta Uczestnika służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu.
  2. Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu.
  3. Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna, nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
  4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą może się posługiwać każdy uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty.

 

 1. Gromadzenie Punktów
  1. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi za dokonywanie zakupów.
  2. Za każde wydane 1 zł Uczestnikowi przysługują 2 punkty (1 zł = 2 pkt).
  3. Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi są objęte Programem.
  4. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika za dokonywanie zakupów na Stacji Paliw TRANS-ORAWEX.
  5. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Programu osobie obsługującej program na Stacji Paliw TRANS-ORAWEX przed zainicjowaniem transakcji. Niespełnienie tego wymogu powoduje nienaliczenie Punktów.
  6. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
  7. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik może uzyskać po okazaniu karty lojalnościowej na Stacji Paliw TRANS-ORAWEX
  8. Punktacji nie podlegają towary takie jak: papierosy, wyroby tytoniowe, doładowania kart telefonicznych, alkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .

 

 1. Nagrody
  1. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach wykorzystywanych na potrzeby programu lojalnościowego przez Organizatora, wskazują wyłącznie rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo uaktualniania, w każdym czasie oferowanych Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych, czasowego wstrzymania wydania Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjno-kosztowych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez Organizatora.

 

 1. Wymiana punktów na nagrody
  1. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów można je wymienić na nagrody z katalogu, który jest udostępniony w postaci mini katalogu dostępnego na Stacji Paliw TRANS-ORAWEX.
  2. Nagrody będą oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu.
  3. Nagroda może być odebrana przez Uczestnika na Stacji Paliw TRANS-ORAWEX.
  4. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty.
  5. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, o ile zgromadził on wystarczającą liczbę Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.
  6. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika mogą być wymienione przez Uczestnika wyłącznie na Nagrody oferowane przez Organizatora.
  7. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, liczba Punktów odpowiadająca pobranej Nagrodzie, Zostanie automatycznie odjęta ze stanu Konta Uczestnika.
  8. W Programie nie ma możliwości łączenia kilku Kart i tym samym sumowania Punktów na nich zgromadzonych.
  9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
  10. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem nagrody ciążą na Uczestnikach programu, który odebrał nagrodę.

 

 1. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące udziału w programie lojalnościowym będą przyjmowane bezpośrednio przez Organizatora.
  2. Reklamacje związane z wadami produktów – produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta. Ich wykaz dostępny jest na karcie gwarancyjnej bądź na stronach internetowych producentów.
  3. Klient ma możliwość odesłania reklamowanego produktu na swój koszt do organizatora.
  4. Organizator ma 45 dni na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt jest odsyłany do klienta na koszt Organizatora.

 

 1. Zakończenie programu
  1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia programu w każdym czasie po upływie 180 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Stacji Paliw TRANS-ORAWEX. Punkty zebrane przez uczestników w trakcie trwania programu, a nie wymienione na nagrody przed zakończeniem tracą ważność.
  3. W przypadku zakończenia programu lojalnościowego przez Organizatora wydane Uczestnikom punkty mogą zostać wykorzystane przez 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji.
  4. Za zakończenie programu lojalnościowego u Partnera uważa się również zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Partnera.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie.
  2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzonych do Regulaminu poprzez informacje
  3. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  5. Regulamin jest dostępny na Stacji Paliw TRANS-ORAWEX oraz na stornie internetowej transorawex.pl.